Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

Yönetmelik

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Engelliler Araştırma ve Uygulama Biriminin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi  Engelliler Araştırma ve Uygulama Biriminin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

             Rektör:   Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

             Birim:  Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimini,

             Birim Koordinatörü : Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörünü,

             Birim Yönetim Kurulu: Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Faaliyet Alanları
             Birimin faaliyet alanları

             Madde 5 — Birimin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Engellilerin diğer vatandaşlar gibi birer birey oldukları bilincini toplumun tüm katmanlarına yerleştirmek, bu konuda gerekli çalışma ve programları hazırlamak, kamuoyunu her türlü yazılı ve görsel iletişim araçları ile bilgilendirmek, engellilik olasılığına karşı tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ulaştırmak.

             b) Engelli bireylerin topluma  katılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, engellilerin istihdamına yönelik her türlü araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, gerekli önlemleri belirlemek, konuyla ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli istihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

             c) Engelli bireyleri olan ailelerin karşılaştığı zorlukları tespit etmek, bu konuda gerekli araştırmalar yaparak ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

             d) Engelli bireyler için her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek  i                         

             e) Engelli bireylere yönelik meslek edindirme programları hazırlamak ve uygulamak.

             f) Bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek, eğitim projeleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.

             g) Engelli bireylere yönelik çalışma ve faaliyette bulunan her türlü kurum ve kuruluşun kaliteli hizmet üretebilmesi için gerekli katkıları yapmak, kalitenin artması için "Toplam Kalite" yönelimli programlar hazırlamak ve uygulamak.

             h) Engelli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü hukuki engelin, eşitlik ilkesi başta olmak üzere, temel ilkeler doğrultusunda ortadan kaldırılması yönünde araştırmalar yapmak, gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

             i) Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bu konuda, başta yerel yönetimler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak, planlamalar yapmak ve projeler geliştirmek.

             j) Engelli bireylerin eğitim düzeyleri ile bağlantılı sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli çalışmaları yürütmek.

             k) İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli birey ve aileleri hakkında veri oluşturmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgileri güncellemek, bu bağlamda hem engelli bireyi hem de aileyi her aşamada takip ederek sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

             l) Engellilerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve geliştirmek.

             m) Tüm vatandaşların gönüllü desteğini alarak engellilerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak, bu yönde gönüllü rehber ailelerin oluşumunu teşvik etmek ve desteklemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri,
Görevleri ve Personel İhtiyacı

            

Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimini organları

             Madde 6 — Birimin organları şunlardır:

             a) Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü,

             b) Birim Yönetim Kurulu,

            

            a) Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi  Koordinatörü

             Madde 7 — Birim Koordinatörü, üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Birim Koordinatörü yeniden görevlendirilebilir.

 

             Birim Koordinatörüne görevinde yardımcı olmak üzere bir Koordinatör yardımcısı, Birim Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatör yardımcısı, Birim Koordinatörünün yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Birim Koordinatörü görevlendirilir.

 

             Birim Koordinatörünün görevleri

             Madde 8 — Birim  Koordinatörünün görevleri şunlardır:

             a) Birimin idari işlerini ve Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü görevini yürütmek.

             b) Birim Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

             c) Birimin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

             d) Birim Yönetim Kurulunun toplantı gündemlerini önermek, Birimin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Birim Yönetim Kuruluna sunmak.

             e) Birimin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Birim Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

 

               b) Birim Yönetim Kurulu

             Madde 9 — Birim Yönetim Kurulu, üyeleri Rektör’ün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir kişi olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasında ki en kıdemli öğretim üyesi, birimin Yönetim Kurulunun Başkanı olarak atanır. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan veya ayrılmış sayılan üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

             Birim  Koordinatörü ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar, konuyla ilgilenen akademik ve idari personel arasından tespit edilir. Birim Yönetim Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

 

             Birim  Yönetim Kurulunun görevleri

             Madde 10 — Birim  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Birimin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planlarını Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

             b) Birimin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

             c) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama Birimleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

             d) Birimde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

           e) Birimde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

             f) Birim Koordinatörü tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

             g) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek  Rektöre sunmak.

            

             Engelliler Araştırma ve Uygulama Biriminin koordinatörlükleri

             Madde 11 — Birimin çalışma koordinatörlükleri şunlardır:

            a) Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü

             b) Sosyal Çalışma,

             c) Aile Danışma,

             d) AR-GE,

             e) Halkla İlişkiler, İletişim ve Tanıtım,

             f) Fiziksel Çevre.

 

a)       Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü

 

2013/01/2013 tarih ve 28517 sayılı yönetmelik gereği ; 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir; “Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı özürlü öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir”. Engelli Öğrenci koordinatörlüğü yeniden yapılanmıştır. Koordinatörlük engelli ve kronik bir hastalığı bulunan öğrencilerin başvuru merkezi niteliğindedir.

 

Bu koordinatörlük,  sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı, Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi koordinasyonunda çalışır.

 

Koordinatörlük engelli ve kronik bir hastalığı bulunan öğrencilerin başvuru merkezi niteliğindedir.

 

Engelli öğrenci koordinatörlüğü her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir.

 

             YÖK tarafından çıkarılan 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne uygun olarak kurulan koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

 

1.        Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

2.        Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

 

3.        Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

 

4.        Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

 

5.        Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

 

6.        Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 

7.        Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dilek getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir genel ağ sitesi oluşturmak.

 

8.        Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

 

9.        Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

10.     Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp uygulanmasını sağlamak.

 

11.     Engelli öğrencilerin doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim sürecinin engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirilebilmesi için sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıkları giderici gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak.

 

12.     İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

 

13.     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili  rapor hazırlamak.

 

                Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Birimin akademik, eğitim, idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33